โทรเลย 062 257 8500

111/51 ซอยลาซาล32, แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กทม.

วันทำงาน

จันทร์ - เสาร์: 8:00 - 18:00 อาทิตย์ : หยุด

บริการของเรา

Due Diligences

การทำ Due Diligences หรือการสอบทานธุรกิจ คือการตรวจสอบประเมินผลทรัพย์สิน หนี้สินของบริษัทและนำมาวิเคราะห์ถึงสถานะของกิจการ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบข้อมูลที่แท้จริงที่อาจจะพิจารณาความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือการตัดสินใจเลิกลงทุนในธุรกิจที่คาดว่าไม่สามารถทำกำไรตามที่คาดไว้ได้

การทำ Due Diligences มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันตามลักษณะของงาน เช่น เพื่อทราบฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มาทำหน้าที่นี้ โดยต้องให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานบัญชี

ขอบเขตการให้บริการ Due Diligences แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

1) Financial Due Diligence เป็นการตรวจสอบฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อความถูกต้องและนำไปประเมินผลที่มีต่อทรัพย์สินภายในกิจการ

2) Legal Due Diligence เป็นการตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ สัญญาต่างๆที่มีผลต่อบุคคลภายในและภายนอกกิจการ เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ภาระผูกผันที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ

3) Operational Due Diligence เป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงาน เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อยของกิจการ และนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต

โดยรวมแล้วการทำ Due Diligences เป็นการตรวจสอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือโอกาสในการบริหารธุรกิจนั้นต่อไป ซึ่งถือเป็นงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อม ปัญหาต่างๆ ความเสี่ยงของธุรกิจทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

สนใจบริการ Due Diligences