โทรเลย 062 257 8500

111/51 ซอยลาซาล32, แขวงบางนาใต้, เขตบางนา, กทม.

วันทำงาน

จันทร์ - เสาร์: 8:00 - 18:00 อาทิตย์ : หยุด

บริการของเรา

Business Plan

บริการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับกิจการทุกประเภท

ลักษณะการบริการ เป็นบริการสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน แผนการเงิน โดยการจัดทำและนำเสนอเป็นรูปเล่ม ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะระดมเงินทุนหรือ ขอสินเชื่อธนาคาร ซึ่ง GRAND Estate จะให้บริการในการจัดทำการวิเคราะห์และเขียนแผนงานในด้านต่างๆ ดังนี้

=> แผนการลงทุน การก่อสร้าง หรือ การใช้เงิน

=> วิเคราะห์หลักทรัพย์ และวงเงินที่เหมาะสม

=> วิเคราะห์และจัดทำแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น แผนงานด้านการตลาด บุคคล การเงิน การลงทุน เป็นต้น

=> ประมาณการกระแสเงินสด (Cashflow projection) ประมาณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

=> วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของบริษัท (SWOT Analysis)

=> วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ Risk factor analysis

=> วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม

ทำไมจึงต้องเขียนแผนธุรกิจ

การบริการในส่วนนี้จะช่วยให้สถาบันการเงินเห็นภาพการดำเนินงาน การบริหารงาน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของกิจการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้การทำประมาณการทางการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ จะทำให้สถาบันการเงินเห็นภาพถึงศักยภาพในการชำระหนี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กิจการมีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติวงเงินได้สูงขึ้นเป็นลำดับ และนอกจากนี้แผนธุรกิจยังช่วยลดเวลาในการพิจารณาวงเงินให้สามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สนใจบริการ Business Plan